รูป

กำหนดการ


( Online ผ่านระบบ Zoom )
เรื่อง "อนาคตภาพวิชาชีพทำการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล"
The Future of Thai Educational Professions in the Digital Age
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 13
(The 13th BENJAMITRA Network National & International Conference)
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
08.30 – 08.45 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิด
08.45 – 08.50 น. ชมวิดีทัศน์ แนะนำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งาน โดย ดร.อัศวิน เสนีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนวัตกรรม
09.00 – 09.05 น. กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
09.05 – 09.15 น. อธิการบดีสถาบันในเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการรับของที่ระลึก การส่งมอบเจ้าภาพครั้งต่อไป และการถ่ายภาพร่วมกัน
09.15 – 09.30 น. ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยมในมหาวิทยาลัยภายในเครือข่าย
09.30 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง อนาคตภาพวิชาชีพทางการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
The Future of Thai Educational Professions in the Digital Age
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลรพี ทุมมาพันธ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
10.30 – 10.50 น. ประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในแต่ละกลุ่ม
(การเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะท่านอธิการบดีภายในเครือข่าย)
11.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่ม (ช่วงเช้า)
12.30 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่ม (ช่วงบ่าย)


ห้องนำเสนอบทความ


ตารางการนำเสนอ >>><<<

หมายเหตุ : ผู้วิจัยใช้เวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที ใช้เวลา ถาม - ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที รวมเวลา 15 นาที
ทั้งนี้เวลาในการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ


แจ้งข่าวสาร


สำหรับผู้วิจัยที่ไม่ได้แจ้งกลับ คณะผู้ดำเนินการขออนุญาตใช้ชื่อบทความวิจัยและรายชื่อผู้วิจัยตามข้อมูลในตารางกำหนดการนำเสนอ เพื่อส่งต่อการออกใบประกาศนียบัตร
และผู้วิจัยกลุ่มใดที่ยังไม่ได้ส่งบทความฉบับแก้ไขเข้าระบบ ขอให้ดำเนินการด่วนภายในที่ 31 พฤษภาคม นี้ เพื่อนำบทความวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์ลงใน Proceeding เป็นลำดับถัดไป
กลุ่มสาขาที่เปิดรับ


การส่งบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชา
Submission of research articles by group of fields of study
1. กลุ่ม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ การศึกษา และบริหารธุรกิจ
Group : Humanities, Social Sciences, Law, Education and Business Administration
2. กลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
Group : Science, Technology and Engineering
3. กลุ่ม บทความนานาชาติ
Group : International Articles

ลงทะเบียนส่งผลงาน


1. กลุ่ม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ การศึกษา และบริหารธุรกิจ
Group : Humanities, Social Sciences, Law, Education and Business Administration
2. กลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
Group : Science, Technology and Engineering
3. กลุ่ม บทความนานาชาติ
Group : International Articles

วิธีการชำระเงิน (Payment)


- โอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017-0-03804-1
- ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

QR code กลุ่ม Line เพื่องานประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 13


รูปไลน์กลุ่ม

ส่งบทความ (ฉบับแก้ไข)


1. กลุ่ม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ การศึกษา และบริหารธุรกิจ
Group : Humanities, Social Sciences, Law, Education and Business Administration
2. กลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
Group : Science, Technology and Engineering
3. กลุ่ม บทความนานาชาติ
Group : International Articles

ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร


ได้ผ่านการนำเสนอบทความ 1-99
ได้ผ่านการนำเสนอบทความ 100-199
ได้ผ่านการนำเสนอบทความ 200-299
ได้ผ่านการนำเสนอบทความ 300-227
ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม
International Articles
Best oral presentation Award

รายงานสืบเนื่อง


กลุ่ม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ การศึกษา และบริหารธุรกิจ


กลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


บทความนานาชาติ