ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Hero Imgs

ขั้นตอนการยื่นคำร้องสอบย้อนหลัง

  • 1. นักศึกษาติดต่อรับใบคำร้องลงทะเบียนสอบย้อนหลัง ที่ฝ่ายวิชาการ
  • 2. กรอกข้อมูลคำร้องลงทะเบียนสอบย้อนหลังในแบบฟอร์มให้ละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง
  • 3. แนบหลักฐานการขาดสอบ พร้อมเอกสารคำร้อง ส่งที่ฝ่ายวิชาการ
  • 4. นักศึกษาจะได้เอกสารลงทะเบียนสอบย้อนหลัง ในส่วนของนักศึกษา เพื่อไปดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนสอบย้อนหลัง จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
  • 5. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ต้องมีตรามหาวิทยาลัยประทับที่เอกสารลงทะเบียนสอบย้อนหลัง จากฝ่ายการเงิน จึงจะถือว่าลงทะเบียนสอบย้อนหลังเสร็จสมบูรณ์
  • 6. รอกำหนดวันสอบ และนำเอกสารคำร้องลงทะเบียนสอบย้อนหลัง(ในส่วนของนักศึกษา) มา ณ วันสอบด้วย โดยกำหนดวันและเวลาสอบย้อนหลังจะระบุในเอกสารลงทะเบียนสอบย้อนหลัง หรือติดตามได้ที่ แฟนเพจ facebook ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กฎระเบียบข้อบังคับการยื่นคำร้องลงทะเบียนสอบย้อนหลัง

  • 1. นักศึกษาต้องติดต่อทำเรื่องลงทะเบียนสอบย้อนหลัง ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันสอบในเวลาปกติ
  • 2. นักศึกษาต้องแนบหลักฐานการขาดสอบทุกครั้ง
  • 3. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนสอบย้อนหลังภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบย้อนหลัง
  • 4. ในวันสอบย้อนหลัง นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบได้

ขั้นตอนการประเมินอาจารย์